« BÜYÜK MANZARA VE SIRÇA KÖŞK | Main | ÖLÜMÜ TADIYORUM.. »

September 18, 2005

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

müslüman kadın dan

inanılmaz derecede bilgi sahibi olduğunuzu sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz.. müslümanlar kadını çarşafa hapsetmedi giymek isteyen giydi istemeyen giymedi bu ne biçim bir yalan ve iftiradır.. sizin o akılları kararmış hayvanlara benzettiğiniz islam kadınları en mükemmel seviyedi eğitim alıyorlar üniversiteleri bir dolaşın iyi gelir.. sinirlerim harab olduğundan daha fazla yazamıyorum ama çok çirkin ve asılsız yazılar bunlar...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Blog powered by Typepad
Member since 12/2004