« EVRİMSEL TIP-6 | Main | DİNLERİN SOSYO-BİYOLOJİK KÖKENİ »

November 02, 2007

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

tamer

sayın bayım,
"Dünya yı başkalarının gözünden görmek"i eleştirirken aynı zamanda başkalarının gözünden bağımsız bir dünya algılamasının nasıl olabileceği konusundaki sav larınızla da bizi aydınlatırsanız seviniriz.
Örneğin komünizmle koşut olmadan sürdürülebilir bir ateizm fikrinin nedenselliği konusundaki açılımınız ve bu ayakları toplumsal dinamiklerden soyut bir ateist profilinin gerçekte nasıl bir dinamiğin kucağında düzüldüğü konusunda da düşüncelerinizi bilmek isteriz.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Blog powered by Typepad
Member since 12/2004