« BYERLEY TÜRK, BİR KİTAP VE ÖNEMLİ BİR TÜRK ATI... | Main | YASAK AŞK »

April 13, 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

hakan

ölümsüzlük isteği bana her zaman çok saçma gelmiştir, bana göre ölümden çok daha kötü bişeydir ölümsüzlük. bilincin ölmeye ihtiyaçı vardır, neyse açıkçası ben insanın ölümsüzlüğüde bulucağını sanmıyorum, insan nesli bana göre sanınılan kadar zeki değil, ayrıca ölümsüzlük insanın doğal seleksiyonunu ve evrimi durdurup yıkıcı nedenlere yol açabilir. ben duyarlı bilim adamlarının birgün ölümsüzlüğü keşfetseler bile bunu kendi bedenlerinde dahi kullanmıycaklarını düşünüyorum, onlarda bunun iyi bişey olmadığını anlayacaklardır. son söz olarak ölüm yaşamın anahtarıdır.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Blog powered by Typepad
Member since 12/2004