« CANLI NEDİR? | Main | EVREN CANLI MIDIR?-2 »

04/24/2014

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Yaşar Nuri AYDIN

Evrenin canlı bir organizma olduğu tezi savunduğum bir düşüncedir. Yıllar önce bu iddiayı dile getiriyordum ancak tesadüfen bu makaleye rastladığımda gördüm ki iddiam da yalnız değilmişim.

Evrenin yaşayan bir organizma olmadığını hiç kimse iddia edemez ve delil de gösteremez ama evrenin canlı bir organizma olduğu hususunda yeterince delil var.

Ferda Yamanoğlu

Fussilet suresi-11.Ayet, evrenin canlı olduğunu yazar.ALLAH, buhar halinde olan atmosfer ve dünyanın demir çekirdeği ile konuşarak onlara emir verir.www.isikdamlalari.com

Durmuş

Uzayi bir madde degil ve canli olarak dusunebiliriz bu benim bi teorim karanlik maddeyi uzayin beyni ve karanlik enerjiyide kalbi olarak dusunursek bizler de onun hucreleriyizdir nasil vucudumuzda hucreler gorevini yapar ve ölurse bizde oyle gorevimizi yapip öluruz yani biz ve diger gezegenler uzayin sinir sistemi olabiliriz yani bence uzay kesinlikle canli bir madde dir arkadasalar ve gercek olan tek canli odur. Bizler sadece birer piyonuz...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)