« İSLAMDA KADIN | Main | ALLAH’LA YAPILAN ÇOK ÖZEL KONUŞMALAR »

January 02, 2005

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

ZZLucifer

Daha dün gördüm O’nu,
Arada bir uğradığım meyhanede..
Allah'ı utandırdım bugün...
İnanmayın dedirttim O'na…..
... :-) çok komiksin ateist..komik ve acınacak durumdasın.. Cehaletin dizboyu şiirlerine yansımış..hayatta istediğini elde edememek,Allah'ın verdiği zekayı kullanamamak, haliyle bunun neticesinde başarısız olmak...senin elinde bomboş bir ateizm safsatasını bırakmış..
İnsanlarda ateizm kavramının oluşumu genelde iki sebeptendir.Bir; bilimsel oluşum..ve iki özenti (farklı görünme isteği/kompleks)..
ama seninki bu ikisine de uymuyor..direk yanlızlık, parasızlık,terkedilmek..hayatta başarısız olmaktır seni böyle boş konuşturan..
Bunun suçlusu sensin ateist :-)
Yaradan değil..
Hey ateist! Herkesin hidayete ereceği birgün vardır..umarım seninki ölümünden önce olur:-)
(Ben Allah'a inanıyorum,cennetine de..ibadetlerimi yapıyorum..Sana göre yok..hayatta herşey var..hey ateist peki ya varsa !!...???)
Allah'ın gazabından korkun !!!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Blog powered by Typepad
Member since 12/2004