« SENİ NASIL UNUTABİLİRİM ! | Main | KEZBAN »

January 29, 2005

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

çan

abi sen ne süper adammışsın ya kıçım çatladı gülmekten =)))

frog

burayı ünlü bir fizikçi hakkında bilgi ararken buldum tam olarak hakim olamadığım bir konu hakkında iyi yazdığınızı düşünürken birden bunları okudum! size nasıl birşey söylenir bilemem,düşünceleriniz sizi ilgilendirir elbet ama mevzu bahis benim dinimdir,sizi kınamak ayıplamak yetmez ama biz yaradılanı hoş görürüz yaradandan ötürü!

tamer

bole şeyler yazıyonuz ya rabbim ne diyor kitapya yazılı kitapta hiç silinmicek kitapta ne diyor: UGRAYACAKLARI ŞİDDETLİ AZAPTAN DOLAYI VAY O KAFİRLERİN HALİNE

YENI

Merhaba hemserim.
Ben Yeni.Arada bir takiliyorum buralara.
Kezban hikayesi neden bitti.Devami olacakmi?
Saygilar
YENI

İSHAGU RELUG

LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RESULALLAH. EŞHEDÜ ENLA İLAHE İLLALLAH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN RESULALLAH

ALLAH BİRDİR ALLAHTAN BAŞKA İLAH YOKTUR. LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RESULAAH

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Blog powered by Typepad
Member since 12/2004