« DİNLER VE FANTAZİLER | Main | VAROLUŞCULARA GÖRE TANRI »

February 16, 2005

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

osho

Çağdaş insanlık değerleri küfür ve hakarete izin veriyor mu?
Düşünceler ancak daha üstün düşüncelerle yenilebilirler; küfür ve hakaretle değil?
Küfür ve hakaret zavalıların silahıdır.
Küfür ve hakaret eden kendini de küfür ve hakarete layık görüyor demektir.
Bunları sadece insan olduğum için söylüyorum; hiç bir düşünce ve inanç adına değil.

exhorder

komik.

pembe maske

Günde beş kere namaz kılacağınıza, beş kere küfredeceksiniz. Ancak küfür ettiğiniz belli olmayacak ve onları iltifat ediyor kisvesi altında yapacaksınız ve her seferinde inanırlardan bir teşekkür alacaksınız...

Barışcıl İnsan

İyi bir insan olmak için asla dinlere ihtiyaç yoktur. İyiye ve güzele ulaşmak için akıl ve mantık yeterlidir. İlla bir yaratıcıya inanmak istiyorsanız "deist" olmanız yeterlidir.

Rochader

Ateist olmamak kolaydir. Kuran okumayacaksin, incil okumayacaksin. Okurken gercekten dürüst olun bakalim teist kalabiliyormusunuz?

can ali kaya

ben kesinlikle ateist olabilirim

ZEYNEP

BEN ATEİST DEĞİLİM AMA BU ARALAR MÜSLÜMANLIKLA İLGİLİ AKLIMA ÇOK SORU TAKILIYO. VE ARAŞTIRIYORUM DA GERÇEKTEN VARLIĞI BİLİMSELLİKLE KANITLANAMAYAN ŞEYE ÖLENE KADAR İNANIYORUZ BU DA BENİM AKLIMA SORU İŞARETİ GETİRİYOR

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Blog powered by Typepad
Member since 12/2004