« ANILAR | Main | BÜYÜK MANZARA VE SIRÇA KÖŞK »

August 19, 2005

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

SEÇKİN

Haci yazın gerçekten çok güzeldi..Ayrıca hiç yadırgamadım..Zira senin günübirlik yaşadığın İslamı ben, 2 sene öncesine kadar pratik ediyordumm..Ne maymunmuşum be!!!İslamın, modern yaşama vurulmuş bir leke olduğunu anlamak için, atlasa bakmak gerekiyor..Seçkin

Hoxha

merhaba,
Haci seni kıskandım birgünlük müslümanlığın'ın karşılığı cennet yolu da açılmıştır sana, huriler seni bekliyor :)
cadırın kapısına turnike koymaya unutma huriler'in hepsi birden üşüşürse cadır tepenize yıkılıverir mazallah..
selamlar...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Blog powered by Typepad
Member since 12/2004