« | Main | EVRENİN UYMAK ZORUNDA OLDUĞU YASALAR »

June 04, 2006

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Ergin

Merhaba. Bu konuda bir soru yöneltmek istiyorum size.

Hızın göreceli olduğunu biliyoruz. Benim hızım, koşma hızıma göre de ölçülebilir, Dünya'nın dönüş hızıyla aynı da olabilir, Güneş Sistemi'nin Samanyolu içerisindeki hızıyla da ölçülebilir. Einstein bunu da söylüyor. Şimdi siz zaman ve mekan hızları toplamı ışık hızıdır diyorsunuz. Yanlış anlamayın, karşı çıkmıyorum da, bu konuda bir şey soracağım. Burada mekân içindeki hızımız hangi referans sistemine göre belirleniyor? Hız görelidir çünkü.

bullet express

ışık hızı sabit olduğundan uzay ve zaman içinde yapılan hareketlerin toplamı ışık hızını aşamaz.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Blog powered by Typepad
Member since 12/2004