« TÜRKİYE'DE CEHALET KURUMLAŞMIŞTIR. | Main | BİLİME NELER OLUYOR? »

July 28, 2006

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

adenium

çok güzel, bende tanrıya inanmıyorum biliyorum yok ama bir türlü kelimelere döküp izeh edemiyorum düşünce olarak ya da his olarak olmadığını biliyorum. felsefi yazı ile tanrının yokluğunu izah etmiş sen hala doğa yasalarından bilmem neden bahsediyorsun. teşekkürler hacı.

amess

yazılarınızın önemli bir bölümünü iyi kurgulanmış hedefine sapmadan giden ama bir okadarda süslü bir ok gibi buldum
bu yazınız edebi yönden iyi ama başarısız bazı doğa yasalarına gönderi yapmak onların kökenini açıklamaz neyse bu köken konusunu tartışmak için yazmıyorum bunları sadece bu kadar iyi kurgulanmış bir yazıya yorum yazmamanın denizleri kirletmek gibi bir şey olacağını düşündüğüm için yazıyorum, peki size kolay gelsin

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Blog powered by Typepad
Member since 12/2004